שיעור 13 – מקדמות למס הכנסה, חישוב ריבית והצמדה למדד