S.O.P

לכתוב ספר נהלים זה קשה. בגלל שזה קשה, אף אחד לא עושה את זה. בגלל שאף אחד לא עושה את זה לאף אחד אין עסק שעושה את המקסימום שלו.

לכם יהיה ספר נהלים(SOP)  והעסק שלכם יהיה במקסימום!