מק”מ

החל מ ה 17.1.2021 ניתן לקחת שני שליש במסלול המק”מ