קבועה צמודה למדד

יתרונות:

הרגשה של ביטחון יחסי היות והריבית קבועה.
מסלול זה מתאים לתקופה בה הריביות נמוכות ואין צפי להתפרצות אינפלציונית.
חסרונות:

המסלול צמוד למדד המחירים לצרכן וקיימת אי וודאות לגבי רמת האינפלציה.
קרן ההלוואה כל הזמן מתעדכנת בהתאמה למדד.
ההחזר החודשי הולך ועולה לאורך התקופה.
מסלול זה נושא עמלות פירעון מוקדם גבוהות.
תשלום חודשי יגדל בהשפעת עליה של מדד המחירים לצרכן