תקנון וגילוי נאות הכשרת יועצי משכנתאות

א. המטרה של ההכשרה היא להוביל כל אדם לתכנית ברורה ומוגדרת לקבל את כל הידע על מנת
לעסוק בייעוץ משכנתאות פרטי
לשם כך, קיימות פלטפורמות הקורס, פורום שאלות ותשובות בפייסבוק, וסדנאות אשר נועדו להקנות את הידע, הכלים והליווי הנדרש כדי להגיע ליעדים.
ב. מטרת התכנית היא להנגיש לכם את כל הידע והכלים הדרושים להפוך ליועץ משכנתאות פרטי
ג. בשימוש בפלטפורמה, בקורס המקוון ו/או תכניו השונים, מביע המשתמש, את הסכמתו לתנאי שימוש אלה, הוא מצהיר כי הוא קרא אותם והבין אותם במלואם.
ד. כל השירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה, מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש ולא
למטרות מסחריות ו/או אחרות.
2 .דרך השימוש בפלטפורמה
א. פרטי ההתחברות הינם אישיים בלבד, ואין לעשות בהם שימוש שאינו נאות ו/או להעביר אותם לצד
שלישי אחר.
3 .אחריות בית העסק
א. אנו עושים הכל כדי שהתכנים, המוצרים, השיעורים ו/או כל שאר החומרים והתכנים המוצעים ומוצגים בפלטפורמה ובקורס בין על ידינו ובין על ידי צדדים שלישיים יהיו תקינים.
ב. החברה ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לסוג ו/או כמות ו/או תדירות תכנים ויהיה לה שיקול דעת
בלעדי לכל שינוי שהוא ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש. ניתן לפנות אלינו בכל עניין ואנו נעשה ככל
האפשר לסייע ללקוח/משתמש בהקדם האפשרי.
4 .אחריות וביטול עסקאות
על פי החוק – חומר שניתן לשעתוק ו/או שכפול או צפייה איננו חומר שיכול להיות מוחזר לבעליו בשלמות ולכן אין אפשרות להחזיר תשלום במידה והתלמיד פתח את הקורס ונחשף לחומרים.
2. למרות הרשום לעיל ומתוך בטחון מלא באיכות ההכשרה אנו מעניקים לרוכשי הקורס את “אחריות הזהב של איתנים”
3.במידה ורוכש תכנית ההכשרה לא יהיה שבע רצון מהתכנים לאחר שעבר 100 אחוז מהתוכן הדיגיטלי וסיים והגיש את הסטאז’ במלואו יוכל לקבל החזר כספי עד 90 יום מיום ביצוע רכישת הקורס, בגובה 100 אחוז מהתשלום.
*עם קבלת תעודת ההכשרה פג תוקפה של האחריות.
אחריות הזהב מוענקת לרוכשים באשראי/צק/ מזומן/העברה בנקאית בלבד, לרוכשים דרך בלנדר או בנק ירושלים יקוזז 15% דמי ביטול.
למשלמים בהוראת קבע – אין תוקף לאחריות ואיו אפשרות ביטול.
* עדכון בתקנון לרוכשים מחודש נובמבר 2020
5 .התחייבות משתמש בקשר עם שימוש בפלטפורמה
א. הקורס נועד להרחבת ההשכלה הפיננסית ואינו קורס השקעות ואינה אחראית להשמה בתחום בתום הלימודים.
מטרת הקורס הינה העשרת הידע הפיננסי של המשתתפים, וכל המידע המופיע בקורס, לרבות
סימולטורים, דוגמאות עסקה ו/או חומר ממרצים חיצוניים אינם מהווים ייעוץ, המלצה או הצעה להשקעה בנכסים פיננסים כלשהם.
התכנים לרבות ניתוחי העסקאות שייעשו בפורום של הקורס או באתר הקורס או בכיתה או בכל צורה ואופן בין במהלך הקורס ובין לאחריו, אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או המלצה להשקעה.
6 .בנוסף לאמור לעיל, שימוש בפלטפורמה ו/או הקורס מהווה הסכמה:
א. שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו, לרבות חומר משדל, מסייע,
מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע.
ב. שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך
שהיא, לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.
ג. שלא להעתיק מהפלטפורמה, מהקורס, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל
שימוש שאינו למטרת לימוד עצמי.
ד. שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.
ה. שלא להשתמש בפלטפורמות של הקורס לצורך פרסום, שיווק או קידום הצעות עסקיות מכל סוג
שהוא, בין של המשתתף או בין של גורמים אחרים, לרבות להשתמש בפלטפורמות ורשימת המשתתפים בתכנית לכל מטרה עסקית.
ו. שלא להתחזות לאדם אחר.
ז. שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.
ח. שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או
קטינה.
ט. אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים או מכשירים אוטומטיים אחרים או תכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר.
8 .אחריות ושיפוי
א. כמפורט לעיל, הפלטפורמה, תכני הקורס, השיעורים, וובינארים, הרצאות, הפורום,יועצים, מומחים, סיורים, העשרות ו/או כל תוכן או מידע בקשר עם הקורס, מוצעים כמו שהם ובגדר מידע ורעיונות כלליים,
וכל השימוש ויישום בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.
ב. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש בפלטפורמה והקורס הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הטבות, הצעות להנחות ו/או מבצעים.
החברה רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה
כנגדה בעניין זה.
החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות
עסקיות וכו’ של צדדים שלישיים, ועל המשתמש לוודא נתונים אלו ישירות מול אותו גורם.
ג. בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמו משחררים את החברה, מנהליה, בעליה ו/או עובדיה
ו/או מי מטעמה, מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא, שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה
משימוש כלשהו בפלטפורמה ו/או בקורס לרבות המוצרים והשירותים השונים שיקבל במהלכו.
9 .פרטיות
א. החברה מתחייבת לפעול, באמצעים העומדים לרשותה ובאופן סביר, לשמור על פרטיות המשתמשים
שנמסרו בעת ההרשמה לפלטפורמה ו/או לקורס. פרטים אלו יישמרו, ככל הניתן, בידי החברה ו/או
מטעמה לצורכי הקורס והנספחים אליו בלבד.
ב. פרטי המשתמש יאספו לצורך הליווי הפרטני במסגרת תכנית הליווי בלבד ואינם מועברים לצד שלישי
באופן יזום. כמו-כן, מדיניות הפרטיות והדיסקרטיות של הלקוח כפופה לתקנון האתיקה של איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל (ע”ר).
ג. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה.