זכאות

לינק למחשבון זכאות

תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את זכאות המבקשים לסיוע ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
התעודה משמשת אסמכתא לקבלת הסיוע מהבנק למשכנתאות, שאותו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים
הסיוע יינתן אם טרם שולם למוכר הדירה כל הסכום תמורתה, וממועד החתימה על חוזה הרכישה עדיין לא חלף פרק הזמן הבא:
לרוכשי דירה יד שנייה טרם חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
לרוכשי דירה חדשה מקבלן טרם חלפו 36 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
סכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.
אם סכום הסיוע במשכנתא גבוה יותר ממחצית הסכום הכולל של המשכנתא:
ביישובים הנמצאים באזור עדיפות לאומית א’, סכום הסיוע לא יעלה על 98% ממחיר הדירה.
בשאר היישובים סכום הסיוע לא יעלה על 95% ממחיר הדירה.
קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים, ורישום המשכנתא עליה.
כספי המשכנתא יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר ולשם יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב, שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר.
משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.
לזכאים חסרי דירה, תעמוד הריבית על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות שאותה מפרסם בנק ישראל, אך לא תעלה על 3%.
הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא עד ל-30 שנה, עם אפשרות קיצור לתקופות של 10, 15, 20 או 25 שנה.
מי שרוכשים דירה ביישובים בנגב ובקו העימות זכאים לתוספת הלוואה, בנוסף לסכום ההלוואה שנקבע על פי זכאותם האישית ובתנאי ריבית זהים – למידע נוסף ורשימת היישובים באתר השירותים והמידע הממשלתי.
זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א’ ו-ב’ (בהתאם למפורט באתר השירותים והמידע הממשלתי), זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% ל-20 שנה.
מי שמתקשים בהחזרי המשכנתא יכולים לפנות לבנק למשכנתאות המנהל את המשכנתא כדי להגיש באמצעותו בקשה להקלה בהחזרים בוועדה הבין-משרדית.
ניתן לערער על החלטת ועדה זו לוועדת הערר לחריגים.

למי ואיך פונים
יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, להזדהות ולהירשם באמצעות המסמכים הדרושים.
לאחר מכן, יועברו הנתונים למשרד הבינוי והשיכון.
שלבי ההליך
לצורך הגשת הבקשה והוצאת תעודת הזכאות לסיוע ברכישת דירה, יש לצרף את המסמכים הבאים (רצוי לצרף גם צילום של המסמך):
תעודת זהות, כולל הספח.
אישור (לשני בני הזוג, אם יש) לגבי מספר חודשי שירות בצה”ל (חובה/מילואים) או חודשי שירות לאומי-אזרחי:
ניתן להוציא אישור על השירות הצבאי באמצעות אתר אכ”א.
אישור לגבי שירות לאומי-אזרחי יש לקבל מארגוני ההתנדבות לשירות לאומי-אזרחי.
צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, או תצהיר המכיל פרטים אלו.
עלות ההרשמה היא 70 ש”ח.

הבקשה תיבדק במשרד הבינוי והשיכון מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה.
עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות ינפיק המשרד תעודת זכאות שתועבר לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.
את המשכנתא ניתן יהיה לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
התעודה תהיה בתוקף למשך שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע.
ניתן להאריך את תוקף התעודה בסניף הבנק למשכנתאות.

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים
נשואים או מי שנרשם לנישואין יצרפו תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
ידועים בציבור ימלאו טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ויחתמו עליו בפני עורך דין.
אם בני הזוג מחזיקים בתעודת זוגיות מטעם ארגון “משפחה חדשה”, או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון “הויה”, אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין, אלא רק בפני מנהל הסניף.
במקרה זה יש להציג בפני מנהל הסניף את התעודה ואת העתק התצהיר שנחתם מול עורך הדין בארגון.
במקרה של הריון יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
נכים יצרפו אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) יצרפו את המסמכים הבאים:
תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
מי שמקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי יצרף אישור על קבלת הקצבה.
גרושים יצרפו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין.
הנמצאים בהליכי גירושין יצרפו אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.
אלמנים יצרפו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
עולים יצרפו תעודת עולה.
ערעור
ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בוועדה המתאימה:
ועדת אכלוס עליונה.
הוועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
מכתב בקשה מפורט ומנומק
אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים
למטופלים בשירותי הרווחה- דו”ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
במידת הצורך- אישורים רפואיים התומכים בערעור