מט”ח

החל מ ה 17.1.2021 ניתן לקחת שני שליש במסלול המט”ח